Πληροφορίες για τους Ε.ΕΦ.ΟΠ

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (Ε.ΕΦ.ΟΠ.) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

1. Για την επανακατάταξη ή ανακατάταξη καθώς και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι και οπλίτες υποβάλλουν αντίστοιχα στα αρμόδια ΣΓ και στις Μονάδες-Υπηρεσίες τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:


             α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
             β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, αντίστοιχα.

2. Για τους υπηρετούντες , επιπλέον απαιτείται:


            α. Βεβαίωση της Μονάδας-Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους.
            β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας-Υπηρεσίας.

3. Πριν την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στη Διεύθυνση ΓΕΝ/Β4 οι Μονάδες-Υπηρεσίες για τους υπηρετούντες καθώς και τα ΣΓ για τους εφέδρους επισυνάπτουν πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) του ενδιαφερομένου, το οποίο για τους υπηρετούντες πρέπει να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο ΣΓ, ενώ για τους εφέδρους να είναι συμπληρωμένο με τον αριθμό των ημερών πειθαρχικής φυλάκισης που τυχόν τους έχουν επιβληθεί.

4. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι υπηρετούντες να απευθύνονται στις Μονάδες-Υπηρεσίες τους και οι έφεδροι στα κατά τόπους Στρατολογικά γραφεία.

 

 

Συνταγματάρχης (ΣΣΣΝ) Κ. Γκρούτας
Διευθυντής ΓΕΝ/Β4

   Μεταφόρτωση αυτού του Αρχείου (apofasi_eefop.rar)Κατεβάστε την Υπουργική Απόφαση