Διακήρυξη Σ.Δ. για τον Εκσυγχρονισμό Πίνακα Εκκινήσεως και Ελέγχου Η/Ζ AVK 1000 KVA Υ/Σ Φραγμάτων Περιοχής ΝΣ / Αμφιάλης NΣ/ΔΤ/4600 (ΤΠΕ)

Ιαν 13, 2021