ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ-ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50.669,90€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ.

Ιαν 11, 2021