Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας Ενός (1) Έτους για την Παροχή Υπηρεσιών Μετασκευής της Υδροφόρου ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ σε Πετρελαιοφόρο, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Πεντακοσίων Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (525.000,00€)

Νοε 13, 2020