Αντιδραστηρίων Αναλυτών Ταχείας Μοριακής Ανίχνευσης Μικροοργανισμών με την Μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμέρασης Πραγματικού Χρόνου με Συνοδό Εξοπλισμό, για κάλυψη αναγκών του ΝΝΚ, Π/Υ 45.000,00 € προ ΦΠΑ.

Οκτ 15, 2020