ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Παρασήμων, Εκτιμώμενης Αξίας 59.900,00,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ιουλ 31, 2020