Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εργασία Διαχείρισης Επικύνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Ν.Ν.Κ. εκτιμώμενης αξίας 36.290,32€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Ιουλ 31, 2020