ΣΔ-02/20 : Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες «Ενσφράγιστες» Προσφορές για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών, Προϋπολογιζόμενου Κόστους Σαράντα Τεσσάρων Χιλιάδων Οκτακοσίων Ογδόντα Ευρώ (44.880,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ιουλ 30, 2020