ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.ΠΘ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 55.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Ιουλ 28, 2020