Επαναληπτικός ΣΔ με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Παροχής Υπηρεσιών Ακτοπλοϊκών Μεταφορών Οχημάτων από Λ. Πειραιά προς Λ. Χανίων και Αντίστροφα ,Εκτιμώμενης αξίας €60.000,00,άνευ ΦΠΑ

Οκτ 15, 2020