ΣΔ με Έγγραφες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Ανάθεση Εργασιών Δοκιμών Πέδης Α/Σ OLYMPUS Εκτιμώμενης Αξίας (60.000,00 άνευ Φ.Π.Α.

Οκτ 14, 2020