ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Δύο (2) Μονάδων Αφύγρανσης, Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σεπ 16, 2020