ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών Π.Π, Εκτιμώμενης Αξίας 44.300,30€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σεπ 16, 2020