ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές, Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, Π/Θ Ελαστικών Παραβλημάτων, Εκτιμώμενης Αξίας 37.150,00€,άνευ Φ.Π.Α.

Σεπ 15, 2020