ΣΔ με Ενσφράγιστες Προσφορές,Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Αποκατάσταση Βλαβών ΗΛ/ΝΩΝ SEMT PIELSTIC Π.Π , Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00€, άνευ Φ.Π.Α.

Σεπ 11, 2020