ΣΔ με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής,για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Λιπαντελαίου Ο-240/Ο-250 Εκτιμώμενης Αξίας 59.245,00€ υμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α.

Ιουλ 28, 2020