ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Μίσθωσης Δωματίων Ξενοδοχείου εκτιμώμενης αξίας (€60.000,00) άνευ ΦΠΑ

Φεβ 07, 2020