Αποδοχές Αποκατασταθέντων

 

Αρμόδιος φορέας Καταβολής: ΑΝΕΠ/ΔΔΜΝ/Ά Χρηματική Διαχείριση
Εμπλεκόμενοι Φορείς: ΓΕΝ/Ε4-Ι
Κωδικός Αναλήψεως Εξόδου: 411
Νομικό Πλαίσιο: Ν.Δ. 1400/73
Ν. 2439/96
Δικαιούχοι: Μόνιμοι Στρατιωτικοί
Χρόνος ισχύος της παροχής:  


Δικαιολογητικά:

Απόσπασμα Μητρώου.
Προεδρικό Διάταγμα.
Αντίγραφο Φορολογικών Δηλώσεων των ετών της αποκατάστασης.
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατ/σης και βεβαιωτικό σπουδών τέκνων (εάν υπάρχει).

Διαδικασία:

Μετά την τροποποίηση του αποσπάσματος Μητρώου Αξ/κου, σύμφωνα με την εκ νέου έκδοση ΠΔ, ο δικαιούχος καταθέτει Αίτηση Καταβολής Συμπληρωματικού Ποσού Λόγω Αποκαταστάσεως προς ΓΕΝ/Ε4-Ι για την έγκριση καταβολής του δικαιούμενου ποσού λόγω αποκαταστάσεως.