Οδοιπορικά Έξοδα Αποστρατείας Στρατιωτικού Προσωπικού

Αρμόδιος φορέας Καταβολής: ΑΝΕΠ/ΔΔΜΝ/Β Χρηματική Διαχείριση
Εμπλεκόμενοι Φορείς: ΓΕΝ/Ε3-Ι
Κωδικός Αναλήψεως Εξόδου: 712
Νομικό Πλαίσιο: ΠΔ 200/93 ‘’Περί Οδοιπορικών Εξόδων Στρατιωτικού Προσωπικού’’
Δικαιούχοι: Στρατιωτικό Προσωπικό
Χρόνος ισχύος της παροχής: Ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία διαγραφής στη Διαταγή αποστρατείας


Δικαιολογητικά:

  1. ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ θεωρημένο στον τόπο οριστικής διαμονής από όποια υπηρεσία κατά σειρά προτεραιότητας υπάρχει:

α) ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ, β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ, γ) ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ δ) ΔΗΜΟ

Σημείωση: Τα β, γ, δ σε περίπτωση που δεν υπάρχει Φρουραρχείο στο Νομό.

Στο φύλλο πορείας να γράφονται τα μέλη της οικογένειας που μετακινούνται μαζί με τον/την στρατιωτικό. Διευκρινίζεται ότι, παιδιά άνω των 18 ετών συμπεριλαμβάνονται στο φύλλο πορείας μόνον εφόσον σπουδάζουν, σε Δημόσιο Ίδρυμα προσκομίζοντας βεβαίωση της σχολής που φοιτούν.

Εάν η/ο σύζυγος είναι υπάλληλος σε κρατική υπηρεσία απαιτείται βεβαίωση από την υπηρεσία της/του για την επικείμενη μετάθεσή της/του άνευ καταβολής οδοιπορικών μετάθεσης.

        2.    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο  υπογραφής όπου θα γράφεται το κείμενο της συνημμένης Υπεύθυνης Δήλωσης.

3.    Ε1:  Τρεις (3) Φωτοτυπίες όπου θα πρέπει να είναι γραμμένα τα προστατευόμενα μέλη.

4.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ – ΜΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Από την τελευταία Υπηρεσία στον Τόπο Οριστικής Διαμονής) από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα kmd.ggde.gr (Υπουργείο Μεταφορών) ή από ΚΕΠ για χιλιομετρική απόσταση, και από Λιμενική Αρχή για μιλιομετρική απόσταση.

Σημείωση: Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει ξηρά και θάλασσα απαιτούνται ΔΥΟ (2) ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ (Χιλιομετρικής και μιλιομετρικής απόστασης).

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ.
  2. α. Ε-9 σε τρία (3) φωτοαντίγραφα και μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αποδεικνύεται η ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας (ή της/του συζύγου) στον τόπο οριστικής διαμονής

Ή

β. Συμβόλαιο ενοικίασης οικίας εις τριπλούν διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους με έναρξη μετά την ημερομηνία διαγραφής από τις τάξεις του ΠΝ μαζί με  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής για την ακρίβεια των περιεχομένων.

7.    Λογαριασμό ή συμβόλαιο παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του στρατιωτικού ή του/της συζύγου.

8.    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε ελληνική τράπεζα στον οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρώτος δικαιούχος.

9.    Αντίγραφο φύλλου Μητρώου

 

Σημειώσεις:        α. Οι έφεδροι δικαιούνται οδοιπορικά αποστρατείας μόνο εάν δεν είχαν λάβει κατά την πρώτη αποστρατεία τους.(απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έλαβε οδοιπορικά κατά την πρώτη αποστρατεία).

                             β. Δεν δικαιούνται οδοιπορικά αποστρατείας όσοι επιστρέφουν από μετάθεση εξωτερικού παρά μόνον αν έχουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες παραμονή στην υπηρεσία πριν την αποστρατεία τους.

Το Χρονικό περιθώριο για κατάθεση δικαιολογητικών οδοιπορικών είναι ένα έτος από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη Διαταγή  αποστρατείας