Ταυτότητες, Διαβατήρια, Βιβλιάρια

 

Μετά την αποστρατεία του ο/η ενδιαφερόμενος/η ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας αποστράτου, διαβατηρίου ή βιβλιαρίου ασθενείας:
 


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣτο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής οριστικής διαμονής:

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Τέσσερις πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα, διαστάσεων 3,6*3,6cm).
Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα.
Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας).
Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).
Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα
H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (εφόσον ο αιτών δεν το υποβάλλει αυτοπροσώπως). Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Τη βεβαίωση παράδοσης δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ


Στην ΕΑΑΝ(2103310430-1, 2103368656-9):
Προσκομίζει:
Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου (από ΓΕΝ/Β3-VI).
2 έγχρωμες φωτογραφίες 2,5x3cm με θερινή στολή στο βαθμό αποστρατείας .
Αίτηση ΕΑΑΝ.
Πράξη κανονισμού σύνταξης από Γ.Λ.Κ.
Αντίγραφο απονομής μερίσματος από το ΜΤΝ.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Ομάδα αίματος και RHESUS.
 


ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ


Στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία ανήκει:
Προσκομίζει:
1 φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία.
Παράβολο, ανάλογα με την ισχύ του διαβατηρίου.
Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599.
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες www.passport.gov.gr


ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Στα οικεία γραφεία ΕΟΠΠΥ:
Προσκομίζει:
Βεβαίωση παραδόσεως βιβλιαρίου (από ΓΕΝ).
Αντίγραφο πράξεως Συνταξιοδοτήσεως (από το ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ).
Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητος και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως των μελών της οικογένειας.
Ακριβές Αντίγραφο Διαταγής Αποστρατείας (από την υπηρεσία του).
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599.
Από 2 φωτογραφίες του ιδίου και των μελών της οικογένειας του.
Βεβαίωση από το ταμείο κυρίας περιθάλψεως, από την οποία προκύπτει η θέση περιθάλψεως την οποία δικαιούται. (Για τους δικαιούχους συμπληρωματικής περιθάλψεως)
Φωτοτυπία Ε1 Δηλώσεως Φόρου Εισοδήματος.
Βεβαιωτικό σπουδών τέκνου/ων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Απόσπασμα Στρατολογικού Μητρώου (από ΓΕΝ/Β3-VI).
Βεβαίωση ΑΜΚΑ από ΚΕΠ.