Αναπροσαρμογή Σύνταξης μετά από Διοικητική / Οικονομική Αποκατάσταση

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποστρατείας και συνταξιοδότησης, για την αναπροσαρμογή της σύνταξης μετά από Διοικητική / Οικονομική αποκατάσταση, ο/η ενδιαφερόμενος/η προσκομίζει στο ΓΕΝ/Ε4-ΙΙΙ την Αίτηση Αναπροσαρμογής Σύνταξης, με τα συνημμένα αυτής.