Αποστρατεία / Συνταξιοδότηση Αξιωματικών

 

Αφορά τις περιπτώσεις:

 • Αυτεπάγγελτης αποστρατείας.
 • Αποστρατείας μετά από αίτησή τους.
 • Αποστρατείας για λόγους υγείας μετά από απόφαση ΑΝΥΕ.
 • Συνταξιοδότησης μέλους της οικογένειας θανόντος Στρατιωτικού.
 • Απόλυση Εφέδρων λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας.
 • Απόλυση Εφέδρων επειδή εξέλειψαν οι λόγοι για τους οποίους ανακλήθηκαν.

Μετά την αποστρατεία του ο/η ενδιαφερόμενος/η ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Στο Δήμο, ΚΕΠ ή gov.gr:

Παραλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (4 αντίγραφα).
 • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέλους οικογενείας (λόγω θανάτου Στρατιωτικού), παραλαμβάνεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (4 αντίγραφα).

Από την τελευταία υπηρεσία του:

Παραλαμβάνει:

 • Φύλλο Πορείας.

Στη ΔΔΜΝ / Επιμελητεία (Παπαρρηγοπούλου 2, Πλ. Κλαυθμώνος) προσκομίζει:

 • Το τελευταίο χαρτί Μισθοδοσίας και τη Διαταγή Αποστρατείας του. Γραφείο Α΄ Χρηματική Διαχείριση, ισόγειο, τηλ.210-3368655, 210-3368740
 • Το Φύλλο Πορείας για έξοδα μετακίνησης. Γραφείο Β΄ Χρηματική Διαχείριση, ισόγειο, τηλ.210-3368751

Παραλαμβάνει:

Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας με βεβαίωση χρεών προς ταμεία (σε τρία (3) αντίγραφα για ΓΕΝ – ΜΤΝ – ΕΛΟΑΝ).

Στο ΓΕΝ/Β3-VI (Κεντ. Κτίριο - Γρ. 203 - 2ος όροφος, τηλ.210-6557700, 210-6557701):

Προσκομίζει:

 • Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας
 • 4 φωτογραφίες με τον αποστρατευτικό βαθμό (3x4cm, με θερινή στολή επιθεωρήσεως υπ’ αρ. 8 σε μπλε φόντο).
 • Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας από ΔΔΜΝ (βλ. άνω).
 • Τυχόν συμπληρωματικά πιστοποιητικά (βεβαιωτικά εξαμήνων, καταδυτικών, πτητικών, Υ/ΚΤ ή αλεξιπτωτιστού) (από την Υπηρεσία που διετέλεσε τα εξάμηνα, σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα)
 • Βεβαίωση αναγνώρισης ετών εκστρατείας και αναγνώρισης εξαμήνων όσοι είναι καταταγής απο 1/10/1990 και μετα, 1ος όροφος, κεντρικό κτίριο, γραφείο 134, τηλ. : 210-65-51005.
 • Τυχόν βεβαιωτικά προϋπηρεσίας (από την πολιτική ή στρατιωτική υπηρεσία στην οποία εργάστηκε).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (1 αντίγραφο).
 • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας (3 αντίγραφα) και Ε1 (1 αντίγραφο).
 • Φωτοαντίγραφο (μη θεωρημένο) πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ΙΒΑΝ) (3 αντίγραφα).
 • Βεβαιωτικό σπουδών τέκνων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δημόσιο ΙΕΚ (2 αντίγραφα, εάν υφίστανται σπουδές).
 • Αριθμό ΑΜΚΑ (φωτοτυπία 3 αντίγραφα του ιδίου) και 1 αντίγραφο των μελών που ασφαλίζει.
 • Βεβαίωση Εξόφλησης Οφειλών προς ΠΟΝ (εφόσον υφίσταται οφειλή).
 • Πράξη συνταξιοδότησης (εφόσον υφίσταται απο προηγούμενη συνταξιοδότηση)
 • Βεβαιωτικό αναγνώρισης σπουδών εάν υφίσταται - πτυχίο (πρωτότυπο)
  • α) Διαζευκτήριο (εάν δεν αναφέρει το πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης την ημερομηνία διάζευξης)  και
  • β) Δικαστική επιμέλεια παιδιών εάν υφίσταται
 • Απόφαση ΑΝΥΕ, εφόσον αποστρατεύεται για λόγους υγείας.
 • Ένσημα ΙΚΑ (Ε.Μ.Θ.) 4 χαρτιά. Όσοι ήταν τα πρώτα 5 χρόνια στο ΙΚΑ.
 • Συμπληρωμένες τις αιτήσεις:
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝ/Ε3 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ,
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχών,
 • Υπεύθυνη Δήλωση προς ΓΕΝ Β3-III.
 • Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Τόπου Εγκατάστασης, εφόσον το Φύλλο Πορείας του έχει εκδοθεί από το ΓΕΝ/Β3.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης μέλους οικογένειας θανόντος Στρατιωτικού προσκομίζει, αντί των ανωτέρω, τις αιτήσεις:

Παραλαμβάνει:

 • Απόσπασμα Στρατολογικού Μητρώου (4 αντίγραφα).
 • Βεβαίωση Παραδόσεως Στρατιωτικού Δελτίου Ταυτότητας.
 • Βεβαίωση Παραδόσεως Στρατιωτικού Δελτίου Ταυτότητας Επιτίμων.

Στο ΓΕΝ/ΔΥΓ-ΙΙ (Βοηθ. Κτίριο ΓΕΝ, 2ος όροφος, Γρ. 240 τηλ. 210-6551113, 210-6551116):

Προσκομίζει:

 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚΚΑ) και προστατευομένων μελών, εφόσον είχε χορηγηθεί.
 • Μαγνητική κάρτα εισόδου στα Ν. Νοσοκομεία, εφόσον είχε χορηγηθεί.
 • Βιβλιάρια Υγειονομικής Περίθαλψης του ιδίου και των προστατευομένων μελών.

Παραλαμβάνει:

Βεβαίωση για την παράδοση των βιβλιαρίων.

Στο ΓΕΝ/Β1-V ( Βοηθ. Κτίριο ΓΕΝ – 2ος Όροφος - Γρ. 237, τηλ. 210-6551422):

Προσκομίζει:

Οι Ανώτατοι, προσκομίζουν συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Τόπου Διαμονής Εφέδρων.

Παραλαμβάνει:

Φύλλο Αποστρατείας. (Οι Ανώτατοι δεν παραλαμβάνουν)