Τρίμηνες Αποδοχές

Χρήσιμες Σημειώσεις για την κατανόηση των Τριμήνων Αποδοχών1. Ο Αξιωματικός που αποστρατεύεται δικαιούται πλήρεις αποδοχές ενεργείας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο ξεκινάει να υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).Αντίστοιχα για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία του ΦΕΚ.

2. Από την επομένη της λήξης των τριάντα (30) ή αντίστοιχα των δεκαπέντε (15) ημερών, ο Στρατιωτικός δικαιούται αποδοχές τριών (3) μηνών (δηλ για 90 ημερολογιακές ημέρες), οι οποίες καταβάλλονται σύμφωνα του Π∆ 169/2007, όπως παρακάτω:


Για τον υπολογισμό τους, λαμβάνονται υπόψη ο Βασικός Μισθός (ΒΜ), το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το Επίδοµα Οικογενειακών Βαρών (ΕΟΒ), και το Επίδομα Εξομάλυνσης (ΕΠ. ΕΞ.), ενώ δεν υπολογίζονται τα Επιδόματα Απασχόλησης, Διοίκησης - Διεύθυνσης και Ευθύνης και Ειδικών Συνθηκών (Ε.Ε.Σ.),Επιχ/κής Ετοιµ/τας.


Οι τρίµηνες αποδοχές υπόκεινται στις κρατήσεις που υπόκεινται οι αποδοχές ενέργειας, πλην των κρατήσεων υπέρ ΜΤΝ,ΕΚΟΕΜΝ,ΤΠΝ,ΤΑΝ,ΝΙΝ που παύουν την ηµέρα διαγραφής. Επί πλέον οι τρίµηνες αποδοχές απαλλάσσονται και από την κράτηση υπέρ σύνταξης (Ν. 2084/92), σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 59 του Π∆ 166/00.


Επίσης κατά τις τρίμηνες αποδοχές δεν παρακρατούνται οι δόσεις δανείων.


Η σύνταξη και τα επικουρικά βοηθήματα (από ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ) του Στρατιωτικού, θα υπολογιστούν μετά την λήξη των τρίμηνων αποδοχών και θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δεν δικαιούνται τρίμηνες αποδοχές, σύμφωνα µε το Π∆ 169/2007:

Οι Στρατιωτικοί που απολύονται για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.


Οι παραιτούμενοι Στρατιωτικοί που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο.


Όταν θεμελιώνεται δικαίωμα πατρικής σύνταξης, για τους Στρατιωτικούς, που αποβιώνουν και από την επόμενη της ημέρας του θανάτου, δικαιούνται αυτής της συντάξεως.


Οι τρίµηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται αν οι δικαιούχοι για το τρίμηνο αυτό διάστημα παίρνουν και αποδοχές από το Δημόσιο, λόγω διορισμού τους ως υπαλλήλων, αμέσως μετά την αποµάκρυνσή τους από την Υπηρεσία.


Οι ανακαλούμενοι στην ενέργεια μόνιμοι εξ εφεδρείας στρατιωτικοί, δικαιούνται εκ νέου τριμήνων αποδοχών, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική και συνεχή υπηρεσία, από την ανάκληση μέχρι τη νέα απομάκρυνση τους.


Οι τρίμηνες αποδοχές καταβάλλονται στη χήρα του θανόντος μονίμου στρατιωτικού και στα παιδιά αυτού, µε την προϋπόθεση ότι τα µεν θήλεα είναι άγαμα, τα δε άρρενα άγαμα και ανήλικα ή ενήλικα και ανίκανα για εργασία. Τα λοιπά µέλη της οικογένειας του θανόντος στρατιωτικού (εγγάμου ή άγαμου), δηλαδή πατέρας, μητέρα, αδελφές, ενήλικα άρρενα τέκνα κλπ. δεν δικαιούνται τρίµηνες αποδοχές, είτε δικαιούνται σύνταξη είτε όχι.


Εφόσον η σύνταξη µε τα επιδόματα ή προσαυξήσεις που τυχόν παρέχονται σύμφωνα µε τον Κώδικα 169/07 είναι μεγαλύτερη από τις τρίμηνες αποδοχές, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την καταβολή των τριμήνων αποδοχών και να περιμένει, την αναδρομική καταβολή των συντάξιμων, µε την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξεως.


Για τους στρατιωτικούς που απολύονται από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, είτε αυτή οφείλεται στην υπηρεσία είτε όχι, και έχουν καταστεί ανίκανοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%, η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που κατέστησαν ανίκανοι. Το ποσοστό της ανικανότητας και η ημερομηνία που επήλθε αυτή, βεβαιώνονται µε γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής.


Για τον στρατιωτικό που αποστρατεύεται εξαιτίας πάθησης ένεκα της υπηρεσίας, η πληρωμή της σύνταξης για πάθηση αρχίζει από το χρόνο που εκδηλώθηκαν οι συνέπειες, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν μετά την απομάκρυνση του.
Οι καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι).