Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) - Ιστορικό

Θυρεός Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Διεύθυνση Διοικήσεως(ΝΣ/ΔΔ)

 

 

Ιστορικό Ίδρυσης Διεύθυνσης Διοικήσεως

Από της ιδρύσεως του Ναυστάθμου Σαλαμίνας δημιουργήθηκε μεταξύ των άλλων μία Διεύθυνση με την επωνυμία ΄ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ΄.


Αυτή η επωνυμία διατηρήθηκε μέχρι το έτος 1910. Την 13η Φεβρουαρίου 1910 η Διεύθυνση μετονομάστηκε ως Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας (Δ.Δ.Υ.).

Λειτούργησε με αυτήν την επωνυμία μέχρι το έτος 1940 με κύρια αποστολή την διοικητική μέριμνα του προσωπικού του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονταν ο στρατωνισμός του προσωπικού του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, η μέριμνα για κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι ψυκτικές εγκαταστάσεις. Σημαντική αρμοδιότητα της ήταν επίσης η παθητική άμυνα, συμπεριλαμβανόμενων των εγκαταστάσεων αυτής (καταφύγια, παρατηρητήρια). Στην Διεύθυνση Επιτελική δεν περιλαμβάνονταν το Τμήμα Ασφαλείας και Τμήμα Λιμένος, τα οποία λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες Διευθύνσεις.

 

Μετά την απελευθέρωση το 1944 η Διεύθυνση έλαβε την επωνυμία Διεύθυνση Βάσεως Ναυστάθμου (Δ.Β.Ν). Υπό την νέα μορφή ανέλαβε την ευθύνη των χερσαίων μεταφορών και την πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το έτος 1952 η Διεύθυνση Βάσεως Ναυστάθμου (Δ.Β.Ν) μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ναυτικής Βάσεως (Δ.Ν.Β) με επιπλέον αρμοδιότητες αυτές της Διεύθυνσης Ασφαλείας. Το έτος 1954 στη Διεύθυνση Ναυτικής Βάσεως (Δ.Ν.Β) υπάγεται η μέχρι πρότινος Διεύθυνση Λιμένος και δημιουργείται Τμήμα Ταμείου.

Το έτος 1956 η Διεύθυνση Ναυτικής Βάσεως (Δ.Ν.Β) μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ναυτονομίας (Δ.Ν) και βρίσκεται στη μεγαλύτερη της ανάπτυξη.

Την 1Η Μαΐου 1962 η Διεύθυνση Ναυτονομίας (Δ.Ν) λαμβάνει την επωνυμία Διεύθυνση Διοίκησης (ΔΔ) την οποία διατηρεί ως σήμερα. Ο πρώτος διατελέσας Διευθυντής της ΔΔ ήταν ο Αντιπλοίαρχος Α. Μπάρδας Π.Ν.

Διατελέσαντες Διευθυντές πριν από το 1940 δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθούν. Κατά συνέπεια ως πρώτος Διευθυντής της Διεύθυνσης Βάσεως Ναυστάθμου (Δ.Β.Ν) θεωρείται ο Αντιπλοίαρχος (Μ) Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΣ Π.Ν. με θητεία τα έτη 1945-1948 .

 

 

Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) - ΙστορικόΔιεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) - Ιστορικό

 

Διεύθυνση Διοικήσεως (ΝΣ/ΔΔ) - Ιστορικό