Η Οργάνωση της ΔΔΜΝ

Ο Διοικητής ΔΔΜΝ προΐσταται όλου του προσωπικού που υπηρετεί σ' αυτή. Έχει τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες, την εξουσία και τη δικαιοδοσία του Διοικητή Μεγάλης Διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται στις Διατάξεις του Π.Ν. Ο Διοικητής ΔΔΜΝ είναι υπεύθυνος απέναντι στον Α/ΓΕΝ, για την εκπλήρωση της αποστολής της ΔΔΜΝ. 

Ο Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή, στην εκτέλεση της αποστολής του και υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία του επιτελείου.

Το επιτελείο της ΔΔΜΝ, είναι το Διοικητικό όργανο, μέσω του οποίου, ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του και αποτελείται από πέντε Κλάδους και έξι αυτοτελή γραφεία:

Ο Διευθυντής Α' Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα επιχειρησιακής σχεδίασης, πληροφοριών, ασφάλειας, επιχειρήσεων, επιχειρησιακής εκπαίδευσης, επικοινωνιών και Ην πολέμου.

Ο Διευθυντής Β' Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, φυσικής και θρησκευτικής αγωγής προσωπικού, διοίκησης και μέριμνας προσωπικού, στρατολογίας, επιστράτευσης και δικαστικών υποθέσεων.

Ο Διευθυντής Γ' Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα σχεδίασης, κατάρτισης εισήγησης και παρακολούθησης του Π/Υ ΔΔΜΝ, σχεδίασης ΔΜ και τροχαίου υλικού, οπλισμού, υποδομής και δημοσίων ναυτικών έργων, υγειονομικού.

Ο Διευθυντής Δ' Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα μηχανολογικών συστημάτων Π. Πλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς, συστημάτων σκάφους, Ηλ και Ην συστημάτων Π. Πλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς, καυσίμων και λιπαντικών, υλικού ΡΒΧ Αμυνας, πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Ο Διευθυντής Ε' Κλάδου έχει αρμοδιότητα σε θέματα εφοδιασμού, συμβάσεων, απογραφών, δημόσιου λογιστικού, ιματισμού, τροφοδοσίας και οικονομικών δικαιωμάτων προσωπικού.

Το Γραφείο Διοικητή είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, επεξεργασία, παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων που αφορούν στο Διοικητή και δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του επιτελείου, καθώς και για την ενημέρωσή του επί των εξελίξεων τους.

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου αποτελεί άμεσο γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή, πάνω σε όλα τα νομικά θέματα.

Το Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων βοηθάει το Διοικητή και Αρχιεπιστολέα στην προετοιμασία του υλικού και την εξέταση των θεμάτων ενημέρωσης κοινού και δημοσίων σχέσεων.

Το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας χειρίζεται και εισηγείται θέματα σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια, την πρόσληψη ατυχημάτων και την προστασία περιβάλλοντος.

Η Γραμματεία Επιτελείου ΔΔΜΝ είναι αρμόδια για την άρτια διεξαγωγή της αλληλογραφίας εισερχόμενης και εξερχόμενης, εθνικής και διασυμμαχικής και το χειρισμό / παρακολούθηση / φύλαξη όλων των υπηρεσιακών εκδόσεων καθώς και των λοιπών εγχειριδίων γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος .

Η Μονάδα Διοίκησης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας, πειθαρχίας και τάξης και τη στρατονομία.

Η ΔΔΜΝ στελεχώνεται από ανώτερο και κατώτερο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΔΜΝ

Η Οργάνωση της ΔΔΜΝ

 

Η ΔΔΜΝ εδρεύει στο ακίνητο το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Παπαρρηγοπούλου και Γ.Π. Πατρών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Δημόσιο Ταμείο (ΔΤΠΝ)

• ΥΠ/ΠΧΛ

• Άλσος Ναυτικής Παράδοσης

• Υδρογραφική Υπηρεσία (Πωλήσεις χαρτών)

• Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ/ΚΕΦΝ)

• Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

• Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών ΠΝ ε.α. – ΛΣ και Φίλων

Καθώς και:

• Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν).

• Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.

• Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Υποβρυχίων.

• Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ναυτικής Αεροπορίας.

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ