ΣΥΝ. ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΝΑ-ΝΝΠ, ΕΚΤΙΜΩΜ.ΑΞΙΑΣ 26.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Φεβ 13, 2018