ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής,Π/Θ Υλικών για Ανάγκες Ε/Π S-70,εκτιμώμενης αξίας (€60.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 09, 2018