ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Υλικών για Αποκατάσταση Βλάβης Νo.2 Ηλεκτρομηχανής WARTSILA GMT B230.6, Εκτιμώμενης Αξίας €9.291,20,ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Δεκ 20, 2017