ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠ ΚΥΚΝΟΣ Ι ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IDIRA

Δεκ 05, 2017