ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΥΜ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΝΑ, ΝΝΣ, ΝΝΠ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΠ, ΕΚΤ. ΑΞΙΑΣ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Σεπ 13, 2017