Διακήρυξη Συνοπτ. Διαγων. Επιλογής Οικονομικού Φορέα για Εργασίες Αμμοβολής και Προετοιμασίας Βαφής Επτά (7) Φωτοσημαντήρων και Δύο (2) ΦΓΔ Λυμάτων στο ΝΣ, Π/Υ Ποσού Πενήντα (50.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Απαλλασσομένου Φ.Π.Α

Αυγ 11, 2017