Διακήρυξη Συνοπτ. Διαγων. Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την Εκτέλεση Ελασματουργικών Εργασιών σε Υ/Γ Ω/Κ ΠΥΘΕΑΣ , Π/Υ Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Αυγ 11, 2017