Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων για την κάλυψη αναγκών Χειρουργικών Κλινικών, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Π/Υ 33.700,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Ιουλ 17, 2017