Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την Εκτέλεση Εργασιών Κατεδαφίσης Παλαιών Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΝΣ/ΔΤ,Π/Υ Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Ιουν 19, 2017