17/17 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια ΣΕΤ επιθεώρησης ηλεκτρομηχανών PIELSTICK 8PA4V200VG Φ/Γ τ. “S”, συνολικού Π/Υ 495.000,00€.

Ιουν 16, 2017