Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Φίλτρων Χαμηλής Διαπερατότητας και Λοιπών ΥΓ Υλικών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΝΝΑ, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Π/Υ 59.670,00 € πλέον του Αναλογούντος ΦΠΑ

Απρ 21, 2017