ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΝ (ΚΣΑΝ) Π/Υ 16000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ 24%

Απρ 20, 2017