Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Εργασιών Μεταφοράς και Αποστείρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Απόβλητων ΝΝΑ, ΝΝΣ, ΝΝΠ και Οδοντιατρικού Κέντρου, με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Π/Υ 52.225,56€ πλέον του Αναλογούντος ΦΠΑ

Απρ 19, 2017