33/16 : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Υλικών Επιθεώρησης Ε/Π ΑΒ-212, συνολικού Π/Υ 993.582,00€

Απρ 20, 2017