Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εργολαβία καθαρισμών χώρων και ενδιαιτήσεων (CPV 90911200-8) ΝΚ/ΔΚ, ΝΚ/ΔΔ, διάρκειας οκτώ μηνών εκτιμώμενου Π/Υ 60.000,00€ (Ευρώ) άνευ ΦΠΑ με Κριτήριο Ανάθεσης τη Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άπο

Μαρ 17, 2017