36/19 : Προμήθεια / Aναβάθμιση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Μηχανογραφικού Κέντρου της ΥΥ, μέσω σύναψης Σύμβασης Ενός (1) Έτους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 101.612,90€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Φεβ 12, 2020