Διακήρυξη ΑΜΔ για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης Επιπέδου W6 Τεσσάρων Κ. Μ. Πρόωσης MTU 116316VTB63 Κ/Φ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ, Προϋπολογισθέντος Κόστους 3.600.000,00€

Ιαν 13, 2020