35/19 : Προμήθεια Υλικών για την Εκτέλεση Εργασιών Περιοδικής Συντήρησης και Αποκατάσταση Βλαβών Ηλεκτρομηχανών MTU 8V 396 TB53 ΦΓ τ.ΜΕΚΟ μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο(2) Ετών, συνολικού Π/Υ 67.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Ιαν 10, 2020