Συνοπτικός Διαγωνισμός για Μεταφορά και Αποστείρωση Επικίνδυνων Ιατρικών Απόβλητων ΝΝΑ, ΝΝΠ και Οδοντιατρικού Κέντρου, με Συμφωνία Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας 59.920,00€ πλέον ΦΠΑ με Ηλ. Πλειστ.

Νοε 26, 2019