Αποκατάσταση Ιστορικού Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

Νοε 08, 2019

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης-Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

 

        Η Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’ ) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

        Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ‘’Αποκατάσταση Ιστορικού Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας’’

 

        Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμού ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Υπ. Απόφασης, με την οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ με την υπ’ αριθ. Φ. 900/5/325019/Σ.019/16 Ιαν 19/ΓΕΝ/Γ4-Ι είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

        1. ΜΠΥ (ΠΕ Διοικ-Οικ)  Α΄ Βαθμού Στέφανος Αρχοντάκης

        2. ΜΠΥ (ΤΕ Μηχανικών) Α΄ Βαθμού Μαριάννα Λιώνη  

 

        Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση.

 

Η Διευθύντρια Γ4

ΜΠΥ Α’ ΠΕ/Μηχ. Ολυμπία Δημητρίου