27/19 : Προμήθεια Υλικών Υποστήριξης Περιοδικών Επιθεωρήσεων Α/Σ WP 332-800 ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών, συνολικού Π/Υ 168.855,37€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Οκτ 02, 2019