Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) Οχήματος Mini Bus για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ΔΕΜ/ΝΑΤΟ-FORACS Προϋπολογιζόμενου Κόστους Σαράντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (48.000,00€) άνευ ΦΠΑ

Σεπ 06, 2019