22/19 : Προμήθεια Υλικών για κάλυψη αναγκών γενικής επιθεώρησης επιπέδου Κ-10000 ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ τύπου ΜΑΝ 20/27 12V ΥΦ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο(2) Ετών, συνολικού Π/Υ 219.995,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Αυγ 30, 2019