ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Αντιμαγνητικού RHIB με εξωλέμβια μηχανή, Eκτιμώμενης αξίας € 24.000,00 άνευ ΦΠΑ

Αυγ 12, 2019