Συνοπτικός Διαγωνισμός Αναλώσιμου Υ/Γ υλικού Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, με Συμφωνία Πλαίσιο, Εκτιμώμενης Αξίας 52.223,90€ πλέον ΦΠΑ με Ηλ. Πλειστ.

Ιουν 11, 2019